سوراخ ملاقه ماکارونی برای اندازه گیری مقدار دقیق پخت ماکارونی برای «یک نفر‌» است
کافیست ماکارونی های خام را درون سوراخ قرار دهید؛ این سوراخ واحد اندازه گیری غذای شما خواهد بود.