فلفل دلمه هایی که 4 برجستگی دارند ماده و فلفل دلمه هایی که 3 برجستگی دارند نر هستند.
فلفل دلمه ماده پر از دانه، شیرین تر و برای خام خوردن بهتراست و فلفل دلمه نر برای پخت و پز بهتراست.