نوشيدني ليمو و پرتغال نوشيدني ليمو و پرتغال

محتويات شامل ؛
عرق بيدمشك +شكر +پرتقال قاچ شده وليموترش سبز رنگ وليمو ترش سنگي

ارسالی از طرف یکی از کدبانوهای نمونه.