روشهای نگهداری از گلهای آپارتمانی
از آنجا که بعداز خرید و انتقال گیاه آپارتمانی به منزل، ادارات و… اکثرا شاهد نزول کیفیت گیاه از هر لحاظ هستیم در مطالب مطرح شدۀ ذیل، نکات تجربی قابل توجهی برای نگهداری اغلب گیاهان آپارتمانی مطرح شده تا با در نظر گرفتن این موارد بتوانید جلوی بخش زیادی از کاهش رشد گیاه و اتلاف هزینه خود را بگیرید.


۱-خاک و مواد غذایی گیاهان آپارتمانی
*اکثر گونه های زینتی نیاز به خاک برگ مخصوص (عاری از آفت و علف هرزو…. ) دارند.
*اکثرا نیاز به تقویت خاک گلدان همراه با آبیاری دارند که این نیاز هر ۲۵ تا ۳۰ روز در فصل رشد بایستی تامین گردد.
*بافت خاک بایستی پیوسته و یکنواخت بوده به حدی که در موقع آبیاری تمام آب داده شده از خاک گلدان خارج نگردد.
*هر چند وقت یکبار بایستی با وسیله ای نظیر بیلچه سطح خاک گلدان را به آهستگی سیخک زد واز تجمع نمک روی خاک یا سفت شدگی گلدان جلوگیری نمود.
*براثر آبیاری مداوم و نشست بیش از اندازه خاک گلدان بایستی دراسرع وقت نسبت به پر کردن مقدار کسری خاک گلدان اقدام نمود.
*از استفاده کودهای شیمیایی در گلدان جدا خودداری شود و برای تقویت خاک می توان از کودهایی که شبیه قرص های مدادی تهیه شده است و بتدریج مواد خود را آزاد می کنند استفاده نمود.
۲-میزان نور گیاهان آپارتمانی
*اکثر قریب به اتفاق گونه های زینتی نیاز به نور غیر مستقیم و زیادی دارندو با عنایت به این موضوع هر چه فاصله تا منبع نور( مثلا پنجره اتاق ) زیاد باشد شدت نور دریافتی کمتر بوده و بر کیفیت گلدان اثر می گذارد. معمولا ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر فاصله تا پنجره مناسب است.
*نور کم و ضعیف باعث کم رنگ شدن برگها –رنگ پریدگی –کوچک شدن برگها –رشد لاغر و شلاقی برگها و در نهایت ریزش برگها می گردد.(آستانه تحمل اکثر گونه های زینتی به نور کم یا تاریکی ۵ تا۶ روز می باشد و بلافاصله آثار این نقصان در گیاه هویدا می گردد.)
*نور مستقیم تند نیز باعث پژمردگی و تجزیه رنگ برگها در گونه های زینتی می گردد.
۳-آب دهی در گیاهان آپارتمانی
*توقع آبی گونه های مختلف آپارتمانی متفاوت بوده و به غیر از چند نمونه محدود (مثلا نخل مرداب و…) مابقی نبایستی در پا گلدانی گیاه بعد از آبیاری آب مازادجمع گردد.بهتر است بین دو آبیاری کمی سطح خاک گلدان خشک گردد.
*آب بایستی سبک و فاقد املاح مضر و دمای آن نیز ولرم باشد.
*حتی جهت اسپری گلدانها با آب نیز بایستی آب سبک و مناسب استفاده گردد.
*سطح خاک گلدان در موقع آبیاری بایستی یکنواخت خیس گرددواز آبیاری نقطه ای جلوگیری شود .
*آب زیاد باعث کمبود اکسیژن خاک —رنگ پریدگی –زرد شدن برگها و ریزش برگها می گردد.
*آب کم و رطوبت پایین محیط نیز باعث سوختگی نوک اکثر برگها می گردد.
*اسپری با آب ولرم و مناسب در روزهای گرم سال حداقل روزی یکبار توصیه می شود.
*استفاده از اسفنج نمدار جهت کشیدن روی برگها و زیر برگها توصیه می شود.(هر چند وقت یکبار)
* نیاز آبی گونه های زینتی در فصل پاییز و زمستان بدلیل ورود به دوره رکود و کم شدن شدت تبخیر و تعرق به ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز ایام دیگر سال می رسد.

۴-دما در گیاهان آپارتمانی
*اکثر گونه های گیاهان آپارتمانی نیاز به دمای بالای زمستانه (۱۲ تا ۱۴) درجه سانتیگراد و در بهار وتابستان (۱۸ تا ۲۵) دارند. و تخطی از حد و مرز دماهای ذکر شده باعث ریزش برگها– رنگ پریدگی— پژمردگی و… می شود.
۵-محل قراردادن گلدان –جابجایی وتعویض گلدان گیاهان آپارتمانی
*از جابجایی لحظه به لحظه گلدان جدا خودداری شود.
*از قراردادن گلدان در محل کوران هوای گرم یا سرد و محلهای پر ترددکه باعث صدمه به گیاه می شود جدا خودداری شود.
*در محل ثابت نیز گلدان بایستی در زوایای متعدد بین ۰ تا ۳۶۰ درجه چرخانیده شود این امر باعث تقارن گلدان و جلو گیری از رشد یکطرفه بطرف نور خواهد شدوگیاه شرایط نوری یکسانی را بدست خواهدآورد.
* در صورتیکه گیاه مورد نظر در گلدان و خانه خود سال به سال تعویض نگردد و جهت توسعه ریشه به گلدان بزرگتری منتقل نگردد دچار مشکلات متعددی می شود که عمدتا رکود رشد—پر شدن تمام فضای گلدان با ریشه ها –ضعیف شدن و رشد بسیار جزیی گیاه –بیرون زدگی ریشه ها — نزول کیفیت گیاه و شادابی آن را در پی دارد