در اتاق خوابتان گل یاس نگهدارید.
طبق تحقیقات «گل یاس» باعث کاهش سطح اضطراب شده و تاثیر فوق العاده ای در افزایش کیفیت خواب دارد و باعث افزایش هوشیاری و کارایی درطول روز می شود.